శ్రీ నారాయణస్తోత్రమ్ | Shree Narayanaya Stotram

Share now!
నారాయణస్తోత్రమ్ 

శ్రీ గణేశాయ నమః ।
నారాయణ నారాయణ జయ గోవిన్ద హరే ॥

నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే ॥ ధ్రు ॥

కరుణాపారావార వరుణాలయగమ్భీర ॥ నారాయణ ॥ ౧॥

ఘననీరదసఙ్కాశ కృతకలికల్మషనాశ ॥ నారాయణ ॥ ౨॥

యమునాతీరవిహార ధృతకౌస్తుభమణిహార ॥ నారాయణ ॥ ౩॥

పీతామ్బరపరిధాన సురకల్యాణనిధాన ॥ నారాయణ ॥ ౪॥

మఞ్జులగుఞ్జాభూష మాయామానుషవేష ॥ నారాయణ ॥ ౫॥

రాధాధరమధురసిక రజనీకరకులతిలక ॥ నారాయణ ॥ ౬॥

మురలీగానవినోద వేదస్తుతభూపాద ॥ నారాయణ ॥ ౭॥

బర్హినిబర్హాపీడ నటనాటకఫణిక్రీడ ॥ నారాయణ ॥ ౮॥

వారిజభూషాభరణ రాజివరుక్మిణీరమణ ॥ నారాయణ ॥ ౯॥

జలరుహదలనిభనేత్ర జగదారమ్భకసూత్ర ॥ నారాయణ ॥ ౧౦॥

పాతకరజనీసంహార కరుణాలయ మాముద్ధర ॥ నారాయణ ॥ ౧౧॥

అఘబకక్షయకంసారే కేశవ కృష్ణ మురారే ॥ నారాయణ ॥ ౧౨॥

హాటకనిభపీతామ్బర అభయం కురు మే మావర ॥ నారాయణ ॥ ౧౩॥

దశరథరాజకుమార దానవమదసంహార ॥ నారాయణ ॥ ౧౪॥

గోవర్ధనగిరిరమణ గోపీమానసహరణ ॥ నారాయణ ॥ ౧౫॥

శరయూతీరవిహార సజ్జనఋషిమన్దార ॥ నారాయణ ॥ ౧౬॥

విశ్వామిత్రమఖత్ర వివిధపరాసుచరిత్ర ॥ నారాయణ ॥ ౧౭॥

ధ్వజవజ్రాఙ్కుశపాద ధరణీసుతసహమోద ॥ నారాయణ ॥ ౧౮॥

జనకసుతాప్రతిపాల జయ జయ సంస్మృతిలీల ॥ నారాయణ ॥ ౧౯॥

దశరథవాగ్ధృతిభార దణ్డకవనసఞ్చార ॥ నారాయణ ॥ ౨౦॥

ముష్టికచాణూరసంహార మునిమానసవిహార ॥ నారాయణ ॥ ౨౧॥

వాలివినిగ్రహశౌర్య వరసుగ్రీవహితార్య ॥ నారాయణ ॥ ౨౨॥ వాలీనిగ్రహ

మాం మురలీకర ధీవర పాలయ పాలయ శ్రీధర ॥ నారాయణ ॥ ౨౩॥

జలనిధిబన్ధనధీర రావణకణ్ఠవిదార ॥ నారాయణ ॥ ౨౪॥

తాటీమదదలనాఢ్య నటగుణవివిధధనాఢ్య ॥ నారాయణ ॥ ౨౫॥

గౌతమపత్నీపూజన కరుణాఘనావలోకన ॥ నారాయణ ॥ ౨౬॥

సమ్భ్రమసీతాహార సాకేతపురవిహార ॥ నారాయణ ॥ ౨౭॥

అచలోద్ధృతిచఞ్చత్కర భక్తానుగ్రహతత్పర ॥ నారాయణ ॥ ౨౮॥

నైగమగానవినోద రక్షఃసుతప్రహ్లాద ॥ నారాయణ ॥ ౨౯॥ రక్షిత సుప్రహ్లాద

భారతీయతివరశఙ్కర నామామృతమఖిలాన్తర ॥ నారాయణ ॥ ౩౦॥

। ఇతి శ్రీమచ్ఛఙ్కరాచార్యవిరచితం నారాయణస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।
Share now!

You may also like...

To make donations:
Donate with PayPal