మహిషాసుర మర్దినీ స్తోత్రం | Mahishasura Mardhini Sthotram

Share now!

Mahishasura Mardhini Sthotram | మహిషాసుర మర్దినీ స్తోత్రం

Mahishasura Mardhini Sthotram | మహిషాసుర మర్దినీ స్తోత్రం 

అయిగిరి నందిని నందిత మోదిని విష్వవినోదిని నందినుతే
గిరివర వింధ్యశిరో ధి నివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే
భగవతి హే శితికంఠకుటుంభిని భూరికుటుంబిని భూరికృతే
జయజయహే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ ౧

సురవరపోషిణి దుర్ధరధర్షిని దుర్ముఖమర్ధిని హర్షరతే
త్రిభువన పోషిణి శంకరతోషిణి కల్మషమోచని ఘోరరతే
దనుజనిరోషిణి దుర్మదశోషిణి దుఃఖవినాశిని సింధునుతే
జయజయహే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ ౨

అయి జగదంబ కదంబవన ప్రియవాస విలాసిని వాసరతే
శిఖరిశిరోమణి తుంగహిమాలయ శృంగ నిజాలయ మధ్యగతే
మధుమధురే మధుకైటభ భంజని కైటభ భంజిని వాసరతే
జయజయహే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ ౩

అయినిజహుం కృతిమాతృనిరాకృతి ధూమ్రవిలోచని ధూమ్రశిఖే
సమర విశోణిత బీజసముద్బవ బీజలతాధిక బీజలతే
శివశివ శంభునిశుంభమహాహవ దర్పితభూత పిశాచనతే
జయజయహే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ ౪

అయి భో శతముఖ ఖండితకుండలి తుండితముండ గణాధిపతే
రిపుగజగండ విదారణఖండ పరాక్రమశౌండ మృగాధిపతే
నిజభుజదండ నిపాతితదండ నిపాతితముండభటాధిపతే
జయజయహే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ ౫

హయరణమర్మద శాత్రవదోర్దుర దుర్జయనిర్జయ శక్తిభృతే
చతురవిచారధురీణ మహాశివ దూతకృత ప్రమథాధిపతే
దరితదురీహదురాశయ దుర్మదదానవదూత దురంతగతే
జయజయహే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ ౬

అయి శరాణాగత వైరివధూవర కీరవభయదానకరే
త్రిభువనకమస్తక శూలవిరోధి నిరోధ కృతామలశూలకరే
దుర్నిమితావర దుందుభినాధ ముహూర్మఖరీకృత దీనకరే
జయజయహే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ ౭

సురలలనాగత ధాయిత ధాయిత తాళనిమిత్తజ లాస్యరతే
కకుభాంప తివరధోంగత తాలక తాల కుతూహల నాదరతే
ధింధిం ధిమికిట ధింధింత ధ్వని ధీరమృదంగ నినాదరితే
జయజయహే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ ౮

ఝుణఝుణఝుణ హీంకృతసుర సూపురరంజిత మోహిత భూతపతే
నిటితనటార్ద నటీనటనాయిక నాటితనాటక నాట్యరతే
వదన కపాలిని ఫాలవిలోచని పద్మవిలాసిని విశ్వధురే
జయజయహే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ ౯

దనుజసుసంగర రక్షణసంగ పరిస్పురదంగ నటత్కటకే
కనకనిషంగ వృషతవిషంగ రసద్ఖట భృంగహటోచటకే
అతిచతురంగ బలక్షితిరంగ ఘటద్భహురంగ వలత్కటకే
జయజయహే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ ౧౦

మహిత మహాహవ మల్ల మతల్లిక వేల్లకవేల్లిక భిక్షురతే
విరచితవల్లిక వల్లిక గేల్లిక మల్లిక భిల్లిక వర్గభృతే
భృతికృతపుల్ల సముపల్లపితారుణ పల్లవతల్లత పల్లవితే
జయజయహే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ ౧౧

అయితవసుమనస్సుమనస్సు మనోహర కాంతిలసత్కలకాంతియుతే
నుతరజనీరజనీరజనీ రజనీకర వక్త్ర విలాసకృతే
సునయన వరనయన సువిభ్రమర భ్రమరాధిపతే విశ్వసుతే
జయజయహే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ ౧౨

అవిరళగండకమేదుర మున్మద మత్తమతంగజరాజగతే
త్రిభువనభూషణ భూతకళానిధిరూప పయోనిధి రాజసుతే
అయి సుదతీజనలాలసమానస మోహనమన్మధ రాజసుతే
జయజయహే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ ౧౩

కమలదళాకోమల కాంతికళా కలితాకుల బాలలతే
సకలకళావిజయక్రమకేళి చలత్కలహంస కులాలిళికులే
అతికులసంకుల కువలయమండిత మౌళిమిళత్సమదాళికులే
జయజయహే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ ౧౪

కలమురరవ వరాజితకూజిత కోకిల మంజుల మంజురతే
మిళితమిళింద మణోహర గుంఫిత రంజితశైలని కుంజగతే
మృగగణ భూత మహాశభరీగణరింఖణ సంభృత కేళిభృతే
జయజయహే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ ౧౫

కటితటినీత దుకూలవిచిత్ర మయూఖసురంజిత చంద్రకళే
నిజకనకాచల మౌళిపయోగత నిర్జరకుంజరభూరిరుచే
ప్రణతసురా సురమౌళిమణి స్పురదంశు లతాధిక చంద్రరుచే
జయజయహే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ ౧౬

నిజితసహస్రకరైక సహస్ర సుధాసమరూప కరైకమతే
కృతసుతతతారక సంగసు తారక తారకసాగర సంగసుతే
గజముఖ షణ్ముఖ రంజితపార్శ్వ సుశోతమానస కంజపుటే
జయజయహే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ ౧౭

పదకమలాంకమలానిలయే పరివస్యతి యో నిదినం ననశివే
అయికమలే విమలే కమలానిలశీకర సేవ్యముఖాబ్జ శివే
తవ పదమధ్య హి శివదం దృష్టిపదంగ తమస్తు మభిన్న శివే
జయజయహే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ ౧౮

స్తుతిమతి స్తితమితస్తు సమాధినా నియమతో యమితో సుదినంపఠేత్
పరమయూర మయాసతు సేవ్యతే పరిజనో పిజనో పినతంభవేత్॥

Share now!

You may also like...

To make donations:
Donate with PayPal