శ్రీ గణపతి శ్లోకము | Lord Ganapati Slokam

Share now!

Lord Ganapati Slokam| Lord Vinayaka Shlokam | Lord Vigneshwara Slokam | శ్రీ విఘ్నేశ్వరుడు శ్లోకం | శ్రీ గణపతి శ్లోకము | శ్రీ వినాయక శ్లోకం

1.శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం|

ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్సర్వ విఘ్నోప శాంతయే||

2. అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం|

అనేక దంతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే||

3. వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ|

నిర్విఘ్నం కురుమేదేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా||

4. మూషికవాహన మోదకహస్త

చామరకర్ణ విలంబిత సూత్ర|

వామనరూప మహేశ్వరపుత్ర

విఘ్న వినాయక పాద నమస్తే||

5. గజాననం భూతగణాదిసేవితం

కపిత్త జంబూఫల సారభక్షితం|

ఉమాసుతం శోకవినాశ కారణం

నమామి విఘ్నేశ్వర పాద పంకజం||

6. సుముఖశ్చై కదందశ్చ కపిరో గజకర్ణికః

లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాదిపః|

ధూమకేతు నరాధ్యక్షః ఫాలచంద్రో గజాననః

వక్రతుండ శూర్పకర్ణో హేరంభ స్కందపూర్వజః||

Share now!

You may also like...

To make donations:
Donate with PayPal