అర్ధనారీశ్వరాష్టకమ్, స్తోత్రం|Ardhanarishwara stotram with lyrics in telugu shtakam

Share now!

.

॥ అర్ధనారీశ్వరాష్టకమ్ ॥

అంభోధరశ్యామలకున్తలాయై
తటిత్ప్రభాతామ్రజటాధరాయ ।
నిరీశ్వరాయై నిఖిలేశ్వరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ ౧॥

ప్రదీప్తరత్నోజ్వలకుణ్డలాయై
స్ఫురన్మహాపన్నగభూషణాయ ।
శివప్రియాయై చ శివప్రియాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ ౨॥

మన్దారమాలాకలితాలకాయై
కపాలమాలాఙ్కితకన్ధరాయై ।
దివ్యామ్బరాయై చ దిగమ్బరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ ౩॥

కస్తూరికాకుఙ్కుమలేపనాయై
శ్మశానభస్మాత్తవిలేపనాయ ।
కృతస్మరాయై వికృతస్మరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ ౪॥

పాదారవిన్దార్పితహంసకాయై
పాదాబ్జరాజత్ఫణినూపురాయ ।
కలామయాయై వికలామయాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ ౫॥

ప్రపఞ్చసృష్ట్యున్ముఖలాస్యకాయై
సమస్తసంహారకతాణ్డవాయ ।
సమేక్షణాయై విషమేక్షణాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ ౬॥

ప్రఫుల్లనీలోత్పలలోచనాయై
వికాసపఙ్కేరుహలోచనాయ ।
జగజ్జనన్యై జగదేకపిత్రే
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ ౭॥

అన్తర్బహిశ్చోర్ధ్వమధశ్చ మధ్యే
పురశ్చ పశ్చాచ్చ విదిక్షు దిక్షు ।
సర్వం గతాయై సకలం గతాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ ౮॥

అర్ధనారీశ్వరస్తోత్రం ఉపమన్యుకృతం త్విదమ్ ।
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి శివలోకే మహీయతే ॥ ౯॥

॥ ఇతి ఉపమన్యుకృతం అర్ధనారీశ్వరాష్టకమ్ ॥

Read ardhanarishwara sacred stotram in telugu language and in other languages also with lyrics.

Om shri ardhanarishwaraya namah

Share now!

You may also like...

To make donations:
Donate with PayPal