శ్రీ దుర్గాపదుద్ధార స్తోత్రం | Sri Durga Apaduddharaka Ashtakam

Share now!

శ్రీ దుర్గాపదుద్ధార స్తోత్రం

|Sri Durga Apaduddharaka Stotram in Telugu, Ashtakam

నమస్తే శరణ్యే శివే సానుకమ్పే నమస్తే జగద్వ్యాపికే విశ్వరూపే |
నమస్తే జగద్వన్ద్యపాదారవిన్దే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || ౧||

నమస్తే జగచ్చిన్త్యమానస్వరూపే నమస్తే మహాయోగివిఙ్యానరూపే |
నమస్తే నమస్తే సదానన్ద రూపే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || ౨||

అనాథస్య దీనస్య తృష్ణాతురస్య భయార్తస్య భీతస్య బద్ధస్య జన్తోః |
త్వమేకా గతిర్దేవి నిస్తారకర్త్రీ నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || ౩||

అరణ్యే రణే దారుణే శుత్రుమధ్యే జలే సఙ్కటే రాజగ్రేహే ప్రవాతే |
త్వమేకా గతిర్దేవి నిస్తార హేతుర్నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || ౪||

అపారే మహదుస్తరేఽత్యన్తఘోరే విపత్ సాగరే మజ్జతాం దేహభాజామ్ |
త్వమేకా గతిర్దేవి నిస్తారనౌకా నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || ౫||

నమశ్చణ్డికే చణ్డోర్దణ్డలీలాసముత్ఖణ్డితా ఖణ్డలాశేషశత్రోః |
త్వమేకా గతిర్విఘ్నసన్దోహహర్త్రీ నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || ౬||

త్వమేకా సదారాధితా సత్యవాదిన్యనేకాఖిలా క్రోధనా క్రోధనిష్ఠా |
ఇడా పిఙ్గలా త్వం సుషుమ్నా చ నాడీ నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || ౭||

నమో దేవి దుర్గే శివే భీమనాదే సదాసర్వసిద్ధిప్రదాతృస్వరూపే |
విభూతిః సతాం కాలరాత్రిస్వరూపే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || ౮||

శరణమసి సురాణాం సిద్ధవిద్యాధరాణాం మునిదనుజవరాణాం వ్యాధిభిః పీడితానామ్ |
నృపతిగృహగతానాం దస్యుభిస్త్రాసితానాం త్వమసి శరణమేకా దేవి దుర్గే ప్రసీద || ౯||

|| ఇతి సిద్ధేశ్వరతన్త్రే హరగౌరీసంవాదే ఆపదుద్ధారాష్టకస్తోత్రం సంపూర్ణం ||

Read Goddness Durga Devi matha Shlokam in telugu and other languages also. Goddess durga maa apaduddharaka in telugu ashtakam, stotram.

Share now!

You may also like...

To make donations:
Donate with PayPal