நித்ய பரயான ஸ்லோகாஸ் |Nithya Parayana Shlokas in Tamil

Share now!

ப்ரபாத ஷ்லோகம்
கராக்ரே வஸதே லக்ஷ்மீஃ கரமத்யே ஸரஸ்வதீ |
கரமூலே ஸ்திதா கௌரீ ப்ரபாதே கரதர்ஷநம் ||

ப்ரபாத பூமி ஷ்லோகம்
ஸமுத்ர வஸநே தேவீ பர்வத ஸ்தந மம்டலே |
விஷ்ணுபத்நி நமஸ்துப்யம், பாதஸ்பர்ஷம் க்ஷமஸ்வமே ||

ஸூர்யோதய ஷ்லோகம்
ப்ரஹ்மஸ்வரூப முதயே மத்யாஹ்நேது மஹேஷ்வரம் |
ஸாஹம் த்யாயேத்ஸதா விஷ்ணும் த்ரிமூர்திம்ச திவாகரம் ||

ஸ்நாந ஷ்லோகம்
கம்கே ச யமுநே சைவ கோதாவரீ ஸரஸ்வதீ 
நர்மதே ஸிம்து காவேரீ சலேஸ்மிந் ஸந்நிதிம் குரு ||

பஸ்ம தாரண ஷ்லோகம்
ஷ்ரீகரம் ச பவித்ரம் ச ஷோக நிவாரணம் |
லோகே வஷீகரம் பும்ஸாம் பஸ்மம் த்ர்யைலோக்ய பாவநம் ||

போசந பூர்வ ஷ்லோகம்
ப்ரஹ்மார்பணம் ப்ரஹ்ம ஹவிஃ ப்ரஹ்மாக்நௌ ப்ரஹ்மணாஹுதம் |
ப்ரஹ்மைவ தேந கம்தவ்யம் ப்ரஹ்ம கர்ம ஸமாதிநஃ ||

அஹம் வைஷ்வாநரோ பூத்வா ப்ராணிநாம் தேஹ-மாஷ்ரிதஃ |
ப்ராணாபாந ஸமாயுக்தஃ பசாம்யந்நம் சதுர்விதம் ||

த்வதீயம் வஸ்து கோவிம்த துப்யமேவ ஸமர்பயே |
க்ருஹாண ஸுமுகோ பூத்வா ப்ரஸீத பரமேஷ்வர ||

போசநாநம்தர ஷ்லோகம்
அகஸ்த்யம் வைநதேயம் ச ஷமீம் ச படபாலநம் |
ஆஹார பரிணாமார்தம் ஸ்மராமி ச வ்ருகோதரம் ||

ஸம்த்யா தீப தர்ஷந ஷ்லோகம்
தீபம் ச்யோதி பரப்ரஹ்ம தீபம் ஸர்வதமோபஹம் |
தீபேந ஸாத்யதே ஸர்வம் ஸம்த்யா தீபம் நமோஸ்துதே ||

நித்ரா ஷ்லோகம்
ராமம் ஸ்கம்தம் ஹநுமந்தம் வைநதேயம் வ்ருகோதரம் |
ஷயநே யஃ ஸ்மரேந்நித்யம் துஸ்வப்ந-ஸ்தஸ்யநஷ்யதி ||

கார்ய ப்ராரம்ப ஷ்லோகம்
வக்ரதுண்ட மஹாகாய ஸூர்யகோடி ஸமப்ரபஃ |
நிர்விக்நம் குரு மே தேவ ஸர்வ கார்யேஷு ஸர்வதா ||

காயத்ரி மம்த்ரம்
ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவஃ | தத்ஸ’விதுர்வரே”ண்யம் |
பர்கோ’ தேவஸ்ய’ தீமஹி | தியோ யோ நஃ’ ப்ரசோதயா”த் ||

ஹநும ஸ்தோத்ரம்
மநோசவம் மாருத துல்யவேகம் சிதேந்த்ரியம் புத்திமதாம் வரிஷ்டம் |
வாதாத்மசம் வாநரயூத முக்யம் ஷ்ரீராமதூதம் ஷிரஸா நமாமி ||

புத்திர்பலம் யஷொதைர்யம் நிர்பயத்வ-மரோகதா |
அசாட்யம் வாக்படுத்வம் ச ஹநுமத்-ஸ்மரணாத்-பவேத் ||

ஷ்ரீராம ஸ்தோத்ரம்
ஷ்ரீ ராம ராம ராமேதீ ரமே ராமே மநோரமே
ஸஹஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராம நாம வராநநே

கணேஷ ஸ்தோத்ரம்
ஷுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் ஷஷிவர்ணம் சதுர்புசம் |
ப்ரஸந்நவதநம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்நோபஷாம்தயே ||
அகசாநந பத்மார்கம் கசாநந மஹர்நிஷம் |
அநேகதம்தம் பக்தாநா-மேகதம்த-முபாஸ்மஹே ||

ஷிவ ஸ்தோத்ரம்
த்ர்யம்’பகம் யசாமஹே ஸுகந்திம் பு’ஷ்டிவர்த’நம் | 
உர்வாருகமி’வ பம்த’நாந்-ம்ருத்யோ’ர்-முக்ஷீயமாம்ருதா”த் ||

குரு ஷ்லோகம்
குருர்ப்ரஹ்மா குருர்விஷ்ணுஃ குருர்தேவோ மஹேஷ்வரஃ |
குருஃ ஸாக்ஷாத் பரப்ரஹ்மா தஸ்மை ஷ்ரீ குரவே நமஃ ||

ஸரஸ்வதீ ஷ்லோகம்
ஸரஸ்வதீ நமஸ்துப்யம் வரதே காமரூபிணீ |
வித்யாரம்பம் கரிஷ்யாமி ஸித்திர்பவது மே ஸதா ||

யா கும்தேம்து துஷார ஹார தவளா, யா ஷுப்ர வஸ்த்ராவ்ருதா |
யா வீணா வரதம்ட மம்டித கரா, யா ஷ்வேத பத்மாஸநா |
யா ப்ரஹ்மாச்யுத ஷம்கர ப்ரப்ருதிபிர்-தேவைஃ ஸதா பூசிதா |
ஸா மாம் பாது ஸரஸ்வதீ பகவதீ நிஷ்ஷேஷசாட்யாபஹா |

லக்ஷ்மீ ஷ்லோகம்
லக்ஷ்மீம் க்ஷீரஸமுத்ர ராச தநயாம் ஷ்ரீரம்க தாமேஷ்வரீம் |
தாஸீபூத ஸமஸ்த தேவ வநிதாம் லோகைக தீபாம்குராம் |
ஷ்ரீமந்மம்த கடாக்ஷ லப்த விபவ ப்ரஹ்மேம்த்ர கம்காதராம் |
த்வாம் த்ரைலோக்யகுடும்பிநீம் ஸரஸிசாம் வம்தே முகும்தப்ரியாம் ||

வேம்கடேஷ்வர ஷ்லோகம்
ஷ்ரியஃ காம்தாய கள்யாணநிதயே நிதயேர்திநாம் |
ஷ்ரீ வேம்கட நிவாஸாய ஷ்ரீநிவாஸாய மம்களம் ||

தேவீ ஷ்லோகம்
ஸர்வ மம்கல மாம்கல்யே ஷிவே ஸர்வார்த ஸாதிகே |
ஷரண்யே த்ர்யம்பகே தேவி நாராயணி நமோஸ்துதே ||

தக்ஷிணாமூர்தி ஷ்லோகம்
குரவே ஸர்வலோகாநாம் பிஷசே பவரோகிணாம் |
நிதயே ஸர்வவித்யாநாம் தக்ஷிணாமூர்தயே நமஃ ||

அபராத க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம்
அபராத ஸஹஸ்ராணி, க்ரியம்தேஹர்நிஷம் மயா |
தாஸோய மிதி மாம் மத்வா, க்ஷமஸ்வ பரமேஷ்வர ||

கரசரண க்ருதம் வா கர்ம வாக்காயசம் வா
ஷ்ரவண நயநசம் வா மாநஸம் வாபராதம் |
விஹித மவிஹிதம் வா ஸர்வமேதத் க்ஷமஸ்வ
ஷிவ ஷிவ கருணாப்தே ஷ்ரீ மஹாதேவ ஷம்போ ||

காயேந வாசா மநஸேம்த்ரியைர்வா
புத்த்யாத்மநா வா ப்ரக்ருதேஃ ஸ்வபாவாத் |
கரோமி யத்யத்ஸகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ||

பௌத்த ப்ரார்தந
புத்தம் ஷரணம் கச்சாமி
தர்மம் ஷரணம் கச்சாமி
ஸம்கம் ஷரணம் கச்சாமி

ஷாம்தி மம்த்ரம்
அஸதோமா ஸத்கமயா |
தமஸோமா ச்யோதிர்கமயா |
ம்ருத்யோர்மா அம்ருதம்கமயா |
ஓம் ஷாம்திஃ ஷாம்திஃ ஷாம்திஃ

ஸர்வே பவந்து ஸுகிநஃ ஸர்வே ஸந்து நிராமயாஃ |
ஸர்வே பத்ராணி பஷ்யந்து மா கஷ்சித்துஃக பாக்பவேத் ||

ஓம் ஸஹ நா’வவது | ஸ நௌ’ புநக்து | ஸஹ வீர்யம்’ கரவாவஹை | 
தேசஸ்விநாவதீ’தமஸ்து மா வி’த்விஷாவஹை” || 
ஓம் ஷாம்திஃ ஷாம்திஃ ஷாம்திஃ’ ||

விஷேஷ மம்த்ராஃ
பம்சாக்ஷரி – ஓம் நமஷ்ஷிவாய
அஷ்டாக்ஷரி – ஓம் நமோ நாராயணாய
த்வாதஷாக்ஷரி – ஓம் நமோ பகவதே வாஸுதேவாய

Share now!

You may also like...

To make donations:
Donate with PayPal