HANUMAN CHALISA – TAMIL

Share now!

HANUMAN CHALISA – TAMIL

தோஹா
ஷ்ரீ குரு சரண ஸரோச ரச நிசமந முகுர ஸுதாரி |
வரணௌ ரகுவர விமலயஷ சோ தாயக பலசாரி ||
புத்திஹீந தநுசாநிகை ஸுமிரௌ பவந குமார |
பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹி ஹரஹு கலேஷ விகார் ||

த்யாநம்
கோஷ்பதீக்ருத வாராஷிம் மஷகீக்ருத ராக்ஷஸம் |
ராமாயண மஹாமாலா ரத்நம் வம்தே அநிலாத்மசம் ||
யத்ர யத்ர ரகுநாத கீர்தநம் தத்ர தத்ர க்ருதமஸ்தகாம்சலிம் |
பாஷ்பவாரி பரிபூர்ண லோசநம் மாருதிம் நமத ராக்ஷஸாம்தகம் ||

சௌபாஈ
சய ஹநுமாந ஜ்ஞாந குண ஸாகர |
சய கபீஷ திஹு லோக உசாகர || 1 ||

ராமதூத அதுலித பலதாமா |
அம்சநி புத்ர பவநஸுத நாமா || 2 ||

மஹாவீர விக்ரம பசரந்கீ |
குமதி நிவார ஸுமதி கே ஸந்கீ ||3 ||

கம்சந வரண விராச ஸுவேஷா |
காநந கும்டல கும்சித கேஷா || 4 ||

ஹாதவச்ர ஔ த்வசா விராசை |
காம்தே மூம்ச சநேவூ ஸாசை || 5||

ஷம்கர ஸுவந கேஸரீ நந்தந |
தேச ப்ரதாப மஹாசக வந்தந || 6 ||

வித்யாவாந குணீ அதி சாதுர |
ராம காச கரிவே கோ ஆதுர || 7 ||

ப்ரபு சரித்ர ஸுநிவே கோ ரஸியா |
ராமலகந ஸீதா மந பஸியா || 8||

ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹி திகாவா |
விகட ரூபதரி லம்க சராவா || 9 ||

பீம ரூபதரி அஸுர ஸம்ஹாரே |
ராமசம்த்ர கே காச ஸம்வாரே || 1௦ ||

லாய ஸம்சீவந லகந சியாயே |
ஷ்ரீ ரகுவீர ஹரஷி உரலாயே || 11 ||

ரகுபதி கீந்ஹீ பஹுத படாயீ |
தும மம ப்ரிய பரதஹி ஸம பாயீ || 12 ||

ஸஹஸ வதந தும்ஹரோ யஷகாவை |
அஸ கஹி ஷ்ரீபதி கண்ட லகாவை || 13 ||

ஸநகாதிக ப்ரஹ்மாதி முநீஷா |
நாரத ஷாரத ஸஹித அஹீஷா || 14 ||

யம குபேர திகபால சஹாம் தே |
கவி கோவித கஹி ஸகே கஹாம் தே || 15 ||

தும உபகார ஸுக்ரீவஹி கீந்ஹா |
ராம மிலாய ராசபத தீந்ஹா || 16 ||

தும்ஹரோ மந்த்ர விபீஷண மாநா |
லம்கேஷ்வர பயே ஸப சக சாநா || 17 ||

யுக ஸஹஸ்ர யோசந பர பாநூ |
லீல்யோ தாஹி மதுர பல சாநூ || 18 ||

ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக மாஹீ |
சலதி லாம்கி கயே அசரச நாஹீ || 19 ||

துர்கம காச சகத கே சேதே |
ஸுகம அநுக்ரஹ தும்ஹரே தேதே || 2௦ ||

ராம துஆரே தும ரகவாரே |
ஹோத ந ஆஜ்ஞா பிநு பைஸாரே || 21 ||

ஸப ஸுக லஹை தும்ஹாரீ ஷரணா |
தும ரக்ஷக காஹூ கோ டர நா || 22 ||

ஆபந தேச தும்ஹாரோ ஆபை |
தீநோம் லோக ஹாம்க தே காம்பை || 23 ||

பூத பிஷாச நிகட நஹி ஆவை |
மஹவீர சப நாம ஸுநாவை || 24 ||

நாஸை ரோக ஹரை ஸப பீரா |
சபத நிரம்தர ஹநுமத வீரா || 25 ||

ஸம்கட ஸேம் ஹநுமாந சுடாவை |
மந க்ரம வசந த்யாந சோ லாவை || 26 ||

ஸப பர ராம தபஸ்வீ ராசா |
திநகே காச ஸகல தும ஸாசா || 27 ||

ஔர மநோரத சோ கோயி லாவை |
தாஸு அமித சீவந பல பாவை || 28 ||

சாரோ யுக பரிதாப தும்ஹாரா |
ஹை பரஸித்த சகத உசியாரா || 29 ||

ஸாது ஸந்த கே தும ரகவாரே |
அஸுர நிகந்தந ராம துலாரே || 3௦ ||

அஷ்டஸித்தி நவ நிதி கே தாதா |
அஸ வர தீந்ஹ சாநகீ மாதா || 31 ||

ராம ரஸாயந தும்ஹாரே பாஸா |
ஸாத ரஹோ ரகுபதி கே தாஸா || 32 ||

தும்ஹரே பசந ராமகோ பாவை |
சந்ம சந்ம கே துக பிஸராவை || 33 ||

அம்த கால ரகுவர புரசாயீ |
சஹாம் சந்ம ஹரிபக்த கஹாயீ || 34 ||

ஔர தேவதா சித்த ந தரயீ |
ஹநுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக கரயீ || 35 ||

ஸம்கட கடை மிடை ஸப பீரா |
சோ ஸுமிரை ஹநுமத பல வீரா || 36 ||

சை சை சை ஹநுமாந கோஸாயீ |
க்ருபா கரோ குருதேவ கீ நாயீ || 37 ||

சோ ஷத வார பாட கர கோயீ |
சூடஹி பந்தி மஹா ஸுக ஹோயீ || 38 ||

சோ யஹ படை ஹநுமாந சாலீஸா |
ஹோய ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஷா || 39 ||

துலஸீதாஸ ஸதா ஹரி சேரா |
கீசை நாத ஹ்ருதய மஹ டேரா || 4௦ ||

தோஹா
பவந தநய ஸந்கட ஹரண – மந்கள மூரதி ரூப் |
ராம லகந ஸீதா ஸஹித – ஹ்ருதய பஸஹு ஸுரபூப் ||
ஸியாவர ராமசந்த்ரகீ சய | பவநஸுத ஹநுமாநகீ சய | போலோ பாயீ ஸப ஸந்தநகீ சய |

Share now!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To make donations:
Donate with PayPal