Bhaktiloka - Be a devotee of God Blog

Lord Venkateshwara Slokam 0

VENKATESWARA STOTRAM – TAMIL

Share now!

VENKATESWARA STOTRAM – TAMIL கமலாகுச சூசுக கும்கமதோ நியதாருணி தாதுல நீலதநோ | கமலாயத லோசந லோகபதே விசயீபவ வேம்கட ஷைலபதே || ஸசதுர்முக ஷண்முக பம்சமுகே ப்ரமுகா கிலதைவத மௌளிமணே | ஷரணாகத வத்ஸல ஸாரநிதே பரிபாலய மாம் வ்ருஷ ஷைலபதே || அதிவேலதயா...

Share now!
Lord Venkateshwara Slokam 0

VENKATESWARA STOTRAM – KANNADA

Share now!

VENKATESWARA STOTRAM – KANNADA ಕಮಲಾಕುಚ ಚೂಚುಕ ಕುಂಕಮತೋ ನಿಯತಾರುಣಿ ತಾತುಲ ನೀಲತನೋ | ಕಮಲಾಯತ ಲೋಚನ ಲೋಕಪತೇ ವಿಜಯೀಭವ ವೇಂಕಟ ಶೈಲಪತೇ || ಸಚತುರ್ಮುಖ ಷಣ್ಮುಖ ಪಂಚಮುಖೇ ಪ್ರಮುಖಾ ಖಿಲದೈವತ ಮೌಳಿಮಣೇ | ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಸಾರನಿಧೇ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ವೃಷ ಶೈಲಪತೇ || ಅತಿವೇಲತಯಾ...

Share now!
Lord Venkateshwara Slokam

VENKATESWARA STOTRAM – MALAYALAM

Share now!

VENKATESWARA STOTRAM – MALAYALAM കമലാകുച ചൂചുക കുംകമതോ നിയതാരുണി താതുല നീലതനോ | കമലായത ലോചന ലോകപതേ വിജയീഭവ വേംകട ശൈലപതേ || സചതുര്മുഖ ഷണ്മുഖ പംചമുഖേ പ്രമുഖാ ഖിലദൈവത മൌളിമണേ | ശരണാഗത വത്സല സാരനിധേ പരിപാലയ മാം വൃഷ ശൈലപതേ || അതിവേലതയാ...

Share now!
నవ దుర్గ స్తోత్రం | NAVA DURGA STOTRAM – TELUGU

నవ దుర్గ స్తోత్రం | NAVA DURGA STOTRAM – TELUGU

Share now!

NAVA DURGA STOTRAM – TELUGU గణేశః హరిద్రాభంచతుర్వాదు హారిద్రవసనంవిభుమ్ | పాశాంకుశధరం దైవంమోదకందంతమేవ చ || దేవీ శైలపుత్రీ వందే వాంఛితలాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరాం| వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశస్వినీం || దేవీ బ్రహ్మచారిణీ దధానా కరపద్మాభ్యామక్షమాలా కమండలూ | దేవీ ప్రసీదతు మయి బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమా ||...

Share now!
Baba murali 10-04-2020

Baba murali 10-04-2020

Share now!

10-04-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్దాదా” మధువనం “మధురమైన పిల్లలూ – ఇప్పుడు నాటకము పూర్తవుతుంది. తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళాలి. కలియుగాంతము తర్వాత సత్యయుగము రిపీట్ (పునరావృత్తి) అవుతుంది. ఈ రహస్యము అందరికీ అర్థము చేయించండి” ప్రశ్న:- ఆత్మ పాత్రను అభినయిస్తూ-అభినయిస్తూ అలసిపోయింది, అలసటకు ముఖ్య కారణమేమిటి? జవాబు:-...

Share now!
Baba murali 11-04-2020

Baba murali 11-04-2020

Share now!

11-04-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్దాదా” మధువనం “మధురమైనపిల్లలూ – వైజయంతి మాలలో వచ్చేందుకు నిరంతరం తండ్రిని స్మృతి చేయండి, మీ సమయాన్ని వ్యర్థము చేయకండి, చదువుపై పూర్తి అటెన్షన్ ఇవ్వండి” ప్రశ్న:- తండ్రి తమ పిల్లలను ఏమని రిక్వెస్ట్ (విన్నపము) చేస్తున్నారు ? జవాబు:- మధురమైన పిల్లలూ,...

Share now!
Baba murali 12-04-2020

Baba murali 12-04-2020

Share now!

12-04-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి ‘బాప్దాదా’ 23-12-1985 “కామజీతులు – అన్ని హద్దు యొక్క కామనల నుండి అతీతులు” బాప్ దాదా తమ శ్రేష్ఠమైన చిన్న సుఖవంతమైన ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నారు. ఒకవైపు చాలా పెద్ద సారములేని ప్రపంచము. మరో వైపు చిన్న సుఖవంతమైన ప్రపంచము. ఈ సుఖమయ ప్రపంచంలో...

Share now!
Baba murali 13-04-2020

Baba murali 13-04-2020

Share now!

13-04-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్దాదా” మధువనం “మధురమైనపిల్లలూ – మీరు పురుషోత్తమ సంగమయుగ బ్రాహ్మణులు, ఇప్పుడు ఈశ్వరుని యొక్క ఒడిలోకి వచ్చారు, మీరు మనుష్యుల నుండి దేవతలుగా అవ్వాలి కాబట్టి దైవీ గుణాలు కూడా కావాలి” ప్రశ్న:- బ్రాహ్మణ పిల్లలైన మీరు ఏ విషయములో స్వయాన్ని చాలా...

Share now!
Baba murali 14-04-2020

Baba murali 14-04-2020

Share now!

14-04-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్దాదా” మధువనం “మధురమైన పిల్లలూ – మీకు వినాశీ శరీరాలపై ప్రేమ ఉండకూడదు, ఒక్క విదేహీ తండ్రిని మాత్రమే ప్రేమించండి, దేహాన్ని చూస్తున్నా చూడకండి” ప్రశ్న:- బుద్ధిని స్వచ్ఛంగా చేసుకునేందుకు పురుషార్థము ఏమిటి ? స్వచ్ఛమైన బుద్ధి కలవారి గుర్తులు ఎలా ఉంటాయి?...

Share now!
Baba murali 15-04-2020

Baba murali 15-04-2020

Share now!

15-04-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్దాదా” మధువనం “మధురమైన పిల్లలూ – ఇది మీ చాలా అమూల్యమైన జన్మ. ఈ జన్మలోనే మీరు మనుష్యుల నుండి దేవతలుగా అయ్యేందుకు పావనంగా అయ్యే పురుషార్థము చేయాలి” ప్రశ్న:- ఈశ్వరీయ సంతానమనబడే పిల్లల ముఖ్య ధారణ ఏముంటుంది? జవాబు:- వారు పరస్పరములో...

Share now!
Baba murali 16-04-2020

Baba murali 16-04-2020

Share now!

  16-04-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్దాదా” మధువనం “మధురమైన పిల్లలూ – తండ్రి మిమ్మల్ని పురుషోత్తములుగా తయారుచేసేందుకు చదివిస్తున్నారు. మీరిప్పుడు కనిష్ఠుల నుండి ఉత్తమ పురుషులుగా అవుతారు, అందరికన్నా ఉత్తమమైనవారు దేవతలు” ప్రశ్న:- సత్యయుగములో లేనటువంటి ఏ శ్రమను ఇక్కడ పిల్లలైన మీరు చేస్తున్నారు? జవాబు:- ఇక్కడ...

Share now!
Baba Murali 17-04-2020

Baba Murali 17-04-2020

Share now!

17-04-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్దాదా” మధువనం “మధురమైన పిల్లలూ – తండ్రి జ్ఞానసాగరులు, వారిని జానీ జానన్హార్ (సర్వం తెలిసినవారు) అని అనడం అసత్య మహిమ, తండ్రి మిమ్మల్ని పతితుల నుండి పావనంగా చేసేందుకే వస్తారు” ప్రశ్న:- తండ్రితో పాటు అందరికంటే అధిక మహిమ ఇంకెవరికి ఉంది?...

Share now!
Baba Murali 18-04-2020

Baba Murali 18-04-2020

Share now!

18-04-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్దాదా” మధువనం “మధురమైన పిల్లలూ – ఈ పాత పతిత ప్రపంచముపై మీకు అనంతమైన వైరాగ్యము కలగాలి, ఎందుకంటే మీరు పావనంగా అవ్వాలి, మీ ఎక్కేకళ ద్వారా అందరి మేలు జరుగుతుంది” ప్రశ్న:- ఆత్మ తనకు తానే శత్రువు, తనకు తానే మిత్రుడు...

Share now!
Baba Murali 19-04-2020

Baba Murali 19-04-2020

Share now!

19-04-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి ‘బాప్దాదా’ 30-12-85 “విశాల బుద్ధి కలవారి గుర్తులు” ఈ రోజు సర్వుల స్నేహీ, సహయోగులు, సహజయోగులైన పిల్లలతో స్నేహ సాగరుడు, సర్వ ఖజానాల విధాత, వరదాత అయిన తండ్రి ఆత్మిక మిలనము జరుపుకునేందుకు వచ్చారు. ఈ ఆత్మిక స్నేహ మిలనము అనగా ఆత్మల...

Share now!
Baba Murali 20-04-2020

Baba Murali 20-04-2020

Share now!

20-04-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్దాదా” మధువనం “మధురమైనపిల్లలూ – మీ కొత్త వృక్షము చాలా మధురమైనది, ఈ మధురమైన వృక్షానికే పురుగు పడుతుంది, దానిని నిర్మూలించే మందు – మన్మనాభవ” ప్రశ్న:- పాస్ విత్ ఆనర్ (గౌరవప్రదంగా ఉత్తీర్ణులయ్యే) విద్యార్థుల గుర్తులు ఎలా ఉంటాయి? జవాబు:- వారు...

Share now!
Baba Murali 21-04-2020

Baba Murali 21-04-2020

Share now!

21-04-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్దాదా” మధువనం “మధురమైన పిల్లలూ – మీరిప్పుడు పురుషోత్తములుగా అయ్యేందుకు పురుషార్థము చేస్తున్నారు, దేవతలు పురుషోత్తములు, ఎందుకంటే వారు పావనులు, మీరు పావనంగా అవుతున్నారు” ప్రశ్న:- అనంతమైన తండ్రి, పిల్లలకు ఎందుకు శరణు(ఆశ్రయమును) ఇచ్చారు? జవాబు:- ఎందుకంటే వారి పిల్లలమైన మనమందరమూ చెత్త...

Share now!
Baba Murali 22-04-2020

Baba Murali 22-04-2020

Share now!

22-04-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్దాదా” మధువనం “మధురమైనపిల్లలూ – మీరిప్పుడు నామ-రూపాల జబ్బు నుండి రక్షించుకోవాలి, తప్పుడు ఖాతాను తయారు చేసుకోకూడదు, ఒక్క తండ్రి స్మృతిలోనే ఉండాలి” ప్రశ్న:- భాగ్యశాలి పిల్లలు ఏ ముఖ్య పురుషార్థము ద్వారా తమ భాగ్యాన్ని తయారుచేసుకుంటారు? జవాబు:- భాగ్యశాలి పిల్లలు అందరికీ...

Share now!
బాబా మురళి 23-04-20

బాబా మురళి 23-04-20

Share now!

23-04-2020 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్దాదా” మధువనం “మధురమైన పిల్లలూ – అన్నిటికంటే మంచి దైవీ గుణము శాంతిగా ఉండడం, అధిక శబ్దములోకి రాకపోవడం, మధురంగా మాట్లాడడం, పిల్లలైన మీరిప్పుడు వాచా నుండి మూవీలోకి, మూవీ నుండి సైలెన్స్ లోకి వెళ్తారు, కనుక అధిక శబ్దములోకి రాకండి”ప్రశ్న:-ఏ ముఖ్యమైన...

Share now!

శ్రీ ఆంజనేయ(హనుమాన్) దండకం | SRI ANJANEYA(Hanuman) DANDAKAM – TELUGU

Share now!

ANJANEYA DANDAKAM – TELUGU శ్రీ హనుమంతుడు శ్రీ సీతారాముల దాసునిగా,శ్రీరామ భక్తునిగా,రక్షకునిగా, విజయ ప్రదాతగా అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో కొలువబడే దేవుడు ఈ హనుమంతుడు. ఈ దేవునికి ఆంజనేయుడు, హనుమాన్, బజరంగబలి, అంజనిసుతుడు, మారుతి వంటి ఎన్నో పేర్లతో హనుమంతుని పూజిస్తారు. మన దేశంలో హనుమంతుని...

Share now!
To make donations:
Donate with PayPal