Category: Malayalam Devotional

HANUMAN CHALISA – MALAYALAM 0

HANUMAN CHALISA – MALAYALAM

Share now!

HANUMAN CHALISA – MALAYALAM ദോഹാ ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി | വരണൌ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി || ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൌ പവന കുമാര | ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ...

Share now!
Lord Venkateshwara Slokam

VENKATESWARA STOTRAM – MALAYALAM

Share now!

VENKATESWARA STOTRAM – MALAYALAM കമലാകുച ചൂചുക കുംകമതോ നിയതാരുണി താതുല നീലതനോ | കമലായത ലോചന ലോകപതേ വിജയീഭവ വേംകട ശൈലപതേ || സചതുര്മുഖ ഷണ്മുഖ പംചമുഖേ പ്രമുഖാ ഖിലദൈവത മൌളിമണേ | ശരണാഗത വത്സല സാരനിധേ പരിപാലയ മാം വൃഷ ശൈലപതേ || അതിവേലതയാ...

Share now!
To make donations:
Donate with PayPal